Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnicy skupia w swoich szeregach grupę młodych ludzi z jedenastu oleśnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach. MRM  została powołana 29 września 2009r  decyzją Rady Miasta Oleśnicy uchwałą nr XXXVII/229/2009  (trzydzieści siedem łamane przez 229 łamane przez  2009).

We wrześniu uczniowie klas 4 – 8 mieli możliwość posmakować , czym są wybory. Oddali głos na swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica.

Tak więc zwycięstwo przypadło: Wiktorii Olejarczyk i Andrzejowi Marzec, uczniom szóstej klasy.

 Dzisiaj, 05 listopada stanęli przed pierwszym zadaniem – aktywne uczestnictwo w I sesji MRM.  Z rąk burmistrza Oleśnicy i przewodniczącego Rady Miasta przyjęli ślubowanie.:

                  "Ślubuję uroczyście jako Radny pracować dla dobra i pomyślności

                   młodzieży Miasta Oleśnicy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży

                 − godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich

                  sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady"

Następnie zaprezentowali swoją kandydaturę  startując do funkcji:

Andrzej – skarbnika MRM, Wiktoria – członka Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z § 12.Statutu MRM do kompetencji i zadań Skarbnika Rady należy:

1) sprawowanie kontroli nad prowadzeniem działalności finansowej Rady,

2) składanie sprawozdań finansowych Radzie raz na trzy miesiące,

3) opracowywanie sprawozdań finansowych, o których mowa w § 8 ust. 2.

Zgodnie z paragrafem § 13 statutu MRM  dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium, Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

 

 Uzyskując większościowe poparcie zgromadzonych radnych nasi uczniowie  zostali wybrani na powyższe stanowiska. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.