Opieka medyczna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

poniedziałek

wtorek

środa 

czwartek

piątek

730 - 1500

730 - 1500

1200 - 1500

730 - 1500

730 - 1500

Pielęgniarka dyplomowana

mgr Wioletta Kaszuba

w poniedziałek licencjat pielęgniarstwa Katarzyna Boryczka-Kubasik

 

Stołówka szkolna

Obiady wydawane są w godz. 1130 - 1400

Ceny obiadów:

zupa  3 zł

drugie danie 8,50 zł

cały zestaw  10,00 zł

 

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest od godz. 700  do godz. 1630. Opiekę nad uczniami w świetlicy sprawują: mgr Jolanta Dworaczyńska, mgr Bernarda Sieczka, mgr Alicja Mostek, mgr Katarzyna Tarasek i mgr Urszula Wicińska. Dzieci objęte są fachową opieką, mają zapewnione warunki, dzięki którym mogą czuć się jak w domu. Prowadzone są różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

tel. (071) 396 19 48 

 

Pedagog szkolny

        Pani mgr Anna Kulwieć i mgr Barbara Zdyb organizują opiekę psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów. Prowadzą indywidualne i grupowe zajęcia psychoedukacyjne. Podczas zajęć rozwijają u uczniów umiejętności życiowe umożliwiające dobre samopoczucie, relacje z innymi i zachowania sprzyjające zdrowiu. Prowadzą konsultacje oraz poradnictwo dla rodziców. W razie potrzeby udzielają porad ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Szczególną opieką otaczają dzieci z rodzin o trudnej sytuacji. W miarę istniejących środków organizują pomoc materialną i rzeczową. Starają się stwarzać jak najlepsze warunki do współpracy szkoły i domu rodzinnego ucznia. Wszystkie działania dostosowują do indywidualnych potrzeb ucznia.

Jeśli zachodzi potrzeba to współpracują z instytucjami wspomagającymi działalność opiekuńczo – wychowawczą.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

budynek A - ul. 11 Listopada 10  (pokój 21):

p. Anna Kulwieć

Poniedziałek

8:00 – 13:30

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

11:00 – 15:30

Czwartek

8:00 – 12:00

Piątek

8:00 – 12:00

 

budynek B- ul. Chopina:

p. Barbara Zdyb

Poniedziałek

9:50 – 14:20

Wtorek

9:00 – 14:00

Środa

10:45 – 14:30

Czwartek

9:50 – 14:00

Piątek

10:45 – 13:20

 

 

Logopeda szkolny (pokój 24)

    Od wielu lat w szkole prowadzona jest terapia logopedyczna. Uczniowie (mający problem z mówieniem, czytaniem, pisaniem) wiedzą, że w razie potrzeby mogą skorzystać z pomocy logopedy mgr Beaty Kaweckiej i mgr Katarzyny Domaradzkiej. Zajęcia logopedyczne odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze, która sprzyja terapii zaburzeń mowy oraz rozwojowi społecznemu uczniów.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń indywidualnych lub grupowych w specjalnie do tego przeznaczonym gabinecie logopedycznym.

We wrześniu wszystkie dzieci z grup zerowych i klas pierwszych oraz uczniowie klas starszych (biorących udział w terapii), są badane przez panią logopedę. Dzięki tym badaniom możliwe jest postawienie diagnozy logopedycznej i opracowanie indywidualnego programu dla uczestników zajęć.

Po badaniach logopedycznych rozpoczynają się systematyczne spotkania z uczniami zakwalifikowanymi na terapię. Zajęcia odbywają się co tydzień. W grupach zerowych ćwiczenia prowadzone są jeszcze częściej.

         Program zajęć zawiera specjalnie dobrane zabawy i ćwiczenia, które stymulują rozwój psychomotoryczny dziecka. Przeznaczone są do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Można je prowadzić bez ograniczeń czasowych, dzielą się na:

  • - zabawy rozwijające umiejętności motoryczne,
  • - zabawy usprawniające analizator wzrokowy,
  • - zabawy usprawniające analizator słuchowy,
  • - zabawy usprawniające analizator dotyku i czucia,
  • - zabawy relaksacyjne.

   Współpraca logopedy ze środowiskiem rodzinnym, z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, z instytucjami pozaszkolnymi, podnosi efektywność terapii logopedycznej, co potwierdziły badania wewnątrzszkolne.

 

 Rzecznik Praw Ucznia

 

 

    Potrzebę powołania Rzecznika Praw Ucznia oraz Biura Praw Ucznia rodzi życie. Zdecydowana większość społeczeństwa (nauczyciele, rodzice) nie zdają sobie sprawy, że dziecko które jest obywatelem państwa różniącym się od dorosłego tylko tym, że nie ma prawa do głosowania, chroni prawo administracyjne, cywilne i opiekuńcze a także dodatkowa konwencja o Prawach Dziecka.

Powołanie Rzecznika ma na celu doinformowanie (uczniów, nauczycieli i rodziców) o ich prawach i obowiązkach na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel, uczeń - szkoła, szkoła - dom rodzinny dziecka, uczeń - uczeń, jak również łagodzenia konfliktów na tej płaszczyźnie. Biuro Rzecznika ma także czuwać nad rozstrzyganiem kwestii spornych, konfliktów na w/w płaszczyznach.

Rzecznik Praw Ucznia - mgr Waldemar Michalec

 

Prawa dziecka na podstawie

„Konwencji o prawach dziecka”

1) Prawo do życia i rozwoju - dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju powinno wychowywać się w atmosferze szczęścia, miłości i solidarności.

2) Prawo do nazwiska i obywatelstwa.

3) Prawo do wychowywania się w rodzinie.

4) Prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów; do swobody myśli, wypowiedzi, przekonań i wyznania.

5) Prawo do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej, bez poniżania, złego traktowania czy wyzysku.

6) Prawo do wypoczynku i zabawy, do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych, w życiu kulturalnym i artystycznym.

7) Prawo do poszanowania życia prywatnego – nikt nie może bezprawnie ingerować w życie rodzinne dziecka, łamać tajemnicy korespondencji.

8) Prawo do szczególnej troski i pomocy, a także do opieki zdrowotnej.

9) Prawo do ochrony przed dyskryminacją.

10) Prawo do nauki, zgodnie z jego możliwościami i przygotowania do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie w pokoju, zrozumieniu, tolerancji, równości płci, przyjaźni między różnymi grupami etnicznymi, religijnymi, narodami.