Wolontariusze są wśród nas.

   Według Wikipedii wolontariat jest to  "dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie, lub przyjacielskie." Część uczniów naszej szkoły bierze udział w takich właśnie "pracach na rzecz innych". 

Od 2010 roku uczniowie (wcześniej Gimnazjum nr 2, teraz Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II ) spotykają się na zajęciach z wolontariatu, których koordynatorem jest pani Beata Rubaszewska.

 Naszym celem jest uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha pomocy potrzebującym, szerzenie idei wolontariatu w naszej szkole a także stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie pracy nad sobą w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych .

Nasze zadanie to przede wszystkim pomoc dzieciom – podopiecznym  świetlicy środowiskowej przy ulicy Bratniej. Dzieci i młodzież przychodzą do świetlicy głównie po to, żeby zabić czas, a naszym obowiązkiem jest pomoc w nauce i zagospodarowanie im w sposób jak najbardziej kreatywny ich wolnego czasu.  Wychowankowie świetlicy chętnie korzystają z naszej pomocy. Bardzo miłe jest, kiedy dzieci witają się z nami, i są zaangażowane w zajęcia, ponieważ cieszymy się, że nasza praca nie idzie na marne. Wszystkie nasze wolontariuszki zapewniają swoim podopiecznym dni pełne gier i zabaw. Różnorakie gry planszowe, jak również zręcznościowe pomagają dzieciom rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Dziewczyny pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji i nie tylko. Czasami również asystują lub całkowicie organizują dzieciom posiłki, głównie podwieczorki.  Wolontariuszki  zapewniają im opiekę, jak również aktywne spędzenie czasu wolnego.

Jedna z wolontariuszek tak opisała naszą działalność:

„Bycie wolontariuszem to zaszczyt. Stać się człowiekiem pomagającym innym bezinteresownie to wielka sprawa. Jest wiele pomysłów na pomaganie innym”.

Każdego roku przybywa nam chętnych, którzy chcą być wolontariuszami. Oczywiście grupę dominują dziewczęta.  Również z roku na rok  zwiększa się ilość przepracowanych godzin w świetlicy.

Już rozpoczęliśmy akcję : Przynieś Słodziaka dla dzieciaka. Polega ona  na zbieraniu naklejek, które następnie wymienimy na pluszowe maskotki i książki. W ten sposób przygotowujemy się do Mikołajek dla naszych podopiecznych. O jej finale poinformujemy niebawem.

Wolontariusze z SP7

Regulamin konkursu „Historia wokół nas - pamiątki mojej rodziny”

Regulamin konkursu „Historia wokół nas - pamiątki mojej rodziny”

ORGANIZATOR : Beata Rubaszewska

CELE KONKURSU:

 1. zainteresowanie uczniów klas czwartych odkrywaniem historii swojej rodziny,

2.poszukiwanie śladów przeszłości wokół siebie,

 1. propagowanie postawy patriotycznej, kształtowanie świadomości historycznej
 2. rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz talentów plastycznych

 WARUNKI UDZIAŁU :

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w formie graficznej dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, wyklejanie, itp.) pracy ukazującej zdjęcie pamiątki rodzinnej ( im starsza jest to rzecz , tym lepiej)  z opisem ( jak się znalazła w mojej rodzinie, co to jest, z jakiego okresu pochodzi).

Pamiątką może być dokument, zdjęcie, przedmiot, medal, książka……

 1. W celu zabezpieczenia pamiątek rodzinnych przed ich utratą wskazane jest umieszczanie zdjęć skanowanych lub kserowanych.
 2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie 3 prace.
 3. Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie. Muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
 4. Na rewersie każda praca musi być podpisana długopisem w następujący sposób: imię i nazwisko autora pracy, klasa. .
 5. Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatora do 18 października 2019r. (lub pozostawić w sekretariacie przy ulicy 11 Listopada 10)
 6. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 7. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury konkursowe, w skład którego wejdą organizator , dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 lub osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 8. Kryteria oceny prac konkursowych:
 9. a) estetyka i pomysłowość wykonanej pracy
 10. b) im starsza pamiątka, tym wyżej oceniana
 11. c) informacje o danym źródle historycznym.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 października 2019r na tablicy ogłoszeń przy ul 11 Listopada 10.
 13. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewiduje się dyplomy .

 

Fot.: https://www.fakt.pl/historyczne-pamiatki

Regulamin konkursu historycznego dla klas piątych : „Quiz z mitologii greckiej”

Organizator: Beata Rubaszewska

 1. Cele konkursu:
 2. Upowszechnianie wiedzy o źródłach kultury europejskiej – starożytna Grecja

2.Zachęcenie do czytania oraz zdobywania wiedzy pozapodręcznikowej.

 1. Aktywizacja społeczności uczniowskiej klas piątych
 2. Organizacja konkursu;

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas piątych.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Etap I:

Quiz internetowy  (przy laptopie) na temat  bogów greckich. Można zdobyć 10 punktów. Do drugiego etapu przechodzą osoby, które zdobędą powyżej 50% (6punktów i więcej)

II etap

Test , a w nim:

Zadania do wykonania dla zawodników to:

 • Wyjaśnienie związków frazeologicznych,
 • łączenie w pary postaci,
 • wypełnianie tekstów związanych z mitami i mitologią,

Test składa się z 10 pytań . Wygrywa osoba, która łącznie  zdobędzie największą liczbę punktów.

III. Zakres:

mitologia grecka  w opracowaniu J. Parandowskiego i W. Markowskiej;

TERMIN :

 1. 11.2019 r. – godzina 8.00, sala zostanie podana w późniejszym terminie

Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od  zakończenia konkursu.

Nowi radni w szkole

                             Młodzieżowa Rada Miasta Oleśnicy skupia w swoich szeregach grupę młodych ludzi z jedenastu oleśnickich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach. MRM  została powołana 29 września 2009r  decyzją Rady Miasta Oleśnicy uchwałą nr XXXVII/229/2009  (trzydzieści siedem łamane przez 229 łamane przez  2009).

                           W minionym tygodniu uczniowie klas 4 – 8 mieli możliwość posmakować , czym są wybory. Oddali głos na swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnica. Kandydowało pięć osób. Każdy kandydat zdobył odpowiednią listę poparcia  jako kandydat i przygotował profesjonalną kampanię wyborczą.

Ostatecznie można było wybrać tylko dwóch radnych. Zgodnie ze statutem liczba radnych wybieranych w poszczególnych Okręgach Wyborczych uzależniona jest od liczby uczniów danej szkoły (w przypadku szkół podstawowych bierze się pod uwagę liczbę uczniów w drugim etapie kształcenia):

1) do 200 uczniów - wybierany jest 1 Radny,

2) od 201 do 300 uczniów - wybieranych jest 2 Radnych,

3) od 301 do 550 uczniów - wybieranych jest 3 Radnych,

4) powyżej 550 uczniów - wybieranych jest 4 Radnych.

                Tak więc zwycięstwo przypadło: Wiktorii Olejarczyk i Andrzejowi Marzec, uczniom szóstej klasy. Przed nimi ciężka , ale i pełna satysfakcji praca. Pracując jako radni wezmą odpowiedzialność za społeczność lokalną, nauczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Społeczność szkoły gratuluje i życzy sukcesów. Dziękujemy poprzednim radnym, którzy wspaniale wywiązali się ze swoich obowiązków, a byli to : Kamila Lewandowska – przewodnicząca MRM , Marcin Zdunek i Wiktor Mika.

Sprzątanie Świata

   Akcja sprzątanie świata to międzynarodowa kampania, która wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, gdy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Od 1994 roku w sprzątaniu świata biorą udział także Polacy.  Temat tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!". Szkoła Podstawowa nr7 im. Jana Pawła II również włączyła się w tę ekologiczną akcję. W piątek 20 września 2019r.uczniowie na zajęciach utrwalali sobie swoją wiedzę  o konieczności segregacji śmieci, o recyklingu i o wszystkich zagrożeniach dla naszej planety ze strony człowieka. Koło teatralne na apelu rozpoczynającym Akcję Sprzątanie Świata-Polska 2019 przygotowało inscenizację , której treść przypomniała o podstawowych problemach związanych z ochroną przyrody. Klasy wraz z wychowawcami zbierały śmieci w okolicach szkoły, przypominając mieszkańcom tej okolicy  o „Nie śmieceniu-sprzątaniu-zmienianiu”

                                                                                                                                                                            Zespół ds. Zdrowej Szkoły

 

View the embedded image gallery online at:
http://sp7.zosolesnica.pl/?start=15#sigFreeId8c574bc747