Fundusze Europejskie
Strona główna/Kontakt/Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami

Informacja dla osób uprawnionych ze specjalnymi potrzebami

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ), realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz pragnąc ułatwić wszystkim osobom z niepełnosprawnościami kontakt Jednostki oświatowe Urzędu Miasta Oleśnicy informują, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą kontaktować się z Jednostką zgodnie z danymi wskazanymi w stronie kontakt.

W kontakcie z Jednostką osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała również prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
  • pośrednictwa tłumacza SJM- systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Jednostkę (np. e-mailem, faksem) minimum 3 dni przed planowanym dniem załatwienia sprawy w Jednostce.

Usługa ta jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
  • propozycję terminu spotkania w Jednostce (nie krótszy niż 3 dni robocze),
  • krótkie określenie sprawy,
  • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenie z prośbą o pośrednictwo tłumacza proszę:

  • wysłać na adres e-mail
  • wysłać na adres Jednostki (uwaga - liczy się data dostarczenia korespondencji)
  • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu jednostki

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe podane są na stronie kontakt.

W Przedszkolach:

Przedszkole publiczne nie pobiera od rodziców i opiekunów dzieci opłat za zajęcia mieszczące się w ramach zajęć przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Opłaty mogą być pobierane za zajęcia wykraczające poza określone minimum oraz za wyżywienie.

W Szkołach:

Szkoła publiczna realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania. Zapewnia bezpłatne i powszechnie dostępne kształcenie na danym poziomie, a także wydaje świadectwa mające walor dokumentu urzędowego. Realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły podstawowej mają dzieci zamieszkujące w obwodzie.

Pozostałe zasady działania dostępne są w statucie jednostki.

Nagranie w języku migowym

do góry