Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/ZARZĄDZENIE NR 27 - 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 27 - 2019/2020

12 Maja 2020

ZARZĄDZENIE NR 27 - 2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
z dnia 11 maja 2020 r w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej nr7 w Oleśnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Zarządzenie Nr 73/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy od 06 maja 2020 r. oraz § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje

 

§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Oleśnicy w okresie od dnia 11. maja 2020 r. do 15. maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Oleśnica są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Oleśnicy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

do góry