Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/ V Powiatowy konkurs informatyczny  od algorytmu do (..)

 V Powiatowy konkurs informatyczny  od algorytmu do programu komputerowego

15 Lutego 2021

 

 V POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY

 OD ALGORYTMU DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

dla uczniów kl. VII-VIII szkół podstawowych

11.03.2021 r.

 ORGANIZATOR:

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

Autor zadań konkursowych: Pan Wiktor Szanin - konsultant PCEiK ds. technologii informacyjnej i informatyki

 

 I CELE

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów,
 • stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia
 • podnoszenie i promowanie umiejętności cyfrowych
 • promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz mediów społecznościowych.

 II ADRESACI

Uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych powiatu oleśnickiego

 III TERMINARZ 

I etap szkolny - 26. 02. 2021 r.

II etap szkolny - 05. 03.2021 r.

etap powiatowy - 11. 03. 2021 r., godz. 10.00

 IV ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI

 1. Urządzenia techniki komputerowej.
 2. Systemy operacyjne: Windows, Linux, macOS.
 3. Sieci komputerowe: Router bezprzewodowy, switch, technologie sieciowe.
 4. Podstawy algorytmiki, schematy blokowe.
 5. Podstawy programowania w językach: Pyton, C++, JavaScript.
 6. Bezpieczeństwo w lokalnych sieciach komputerowych oraz w sieci Internet.
 7. Podstawy baz danych.
 8. Media społecznościowe.

  V ZASADY ORGANIZACYJNE

 I etap szkolny

          Nauczyciele na podstawie własnych materiałów przeprowadzają I eliminacje szkolne i  delegują najlepszych uczniów do eliminacji ogólnoszkolnych.

      II etap szkolny:

 1.   Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową, która na podstawie testu przygotowanego przez organizatora w dn. 05 marca 2021 r. wyłania do  dwóch uczniów, którzy wezmą udział w etapie powiatowym.
 2.  Szkolna Komisja Konkursowa zgłasza nazwiska uczestników etapu powiatowego. Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty organizatora:   na załączonej do regulaminu karcie zgłoszeniowej.

 III Etap powiatowy:

 1. Finał Konkursu odbędzie się dnia ­11 marca 2021 r.
 2. Miejsce konkursu: platforma edukacyjna online Microsoft 365 Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
 3.  Konkurs składa się z etapu teoretycznego online oraz zadania raktycznego online.
 4.  Czas trwania konkursu:
 • test teoretyczny online - 60 minut,
 • rozwiązanie zadania praktycznego online - 30 minut   

  e. Uczestnicy rozwiązują test, który składać się będzie z 50 pytań online na platformie Microsoft 365 w aplikacji Microsoft Forms.
  f. O miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje indywidualna liczba punktów każdego ucznia.
  g. Uczniów ocenia komisja konkursowa powołana przez dyrektora PCEiK.

 VI NAGRODY

 1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości uzyskanych punktów.
 1. Nagrody i dyplomy za zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną   wręczone

        w siedzibie PCEiK w dniu ogłoszenia wyników . 
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.
 2. Szczegółowe zasady regulujące przebieg konkursu określają następujące procedury dostępne na stronie pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy :

-  Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy

    - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w    Powiatowym Centrum  Edukacji
      i Kultury w Oleśnicy.

 1. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej wspomnianym konkursie.
 1.  Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać wydarzenie, o czym   poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

 

 

do góry