Fundusze Europejskie
Strona główna/Aktualności/Uchwała Nr XI_103_2019 sieć szkół

Uchwała Nr XI_103_2019 sieć szkół

13 Marca 2021

UCHWAŁA NR XI/103/2019
RADY MIASTA OLEŚNICY
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Oleśnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica,
a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica na okres
od 1 września 2019 r. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2019 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Oleśnicy
Aleksander Chrzanowski

Kategoria: Obwody [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2021-03-13 Uchwała Nr XI_103_2019 sieć szkół.pdf
ilość pobrań: 94
Uchwała Nr XI_103_2019 sieć szkół.pdf 12.22MB zobacz
do góry