Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Uczniów/Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia - mgr Waldemar Michalec

Potrzebę powołania Rzecznika Praw Ucznia oraz Biura Praw Ucznia rodzi życie. Zdecydowana większość społeczeństwa (nauczyciele, rodzice) nie zdają sobie sprawy, że dziecko które jest obywatelem państwa różniącym się od dorosłego tylko tym, że nie ma prawa do głosowania, chroni prawo administracyjne, cywilne i opiekuńcze a także dodatkowa konwencja o Prawach Dziecka.

Powołanie Rzecznika ma na celu doinformowanie (uczniów, nauczycieli i rodziców) o ich prawach i obowiązkach na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel, uczeń - szkoła, szkoła - dom rodzinny dziecka, uczeń - uczeń, jak również łagodzenia konfliktów na tej płaszczyźnie. Biuro Rzecznika ma także czuwać nad rozstrzyganiem kwestii spornych, konfliktów na w/w płaszczyznach.

Prawa dziecka na podstawie „Konwencji o prawach dziecka”

  1. Prawo do życia i rozwoju - dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju powinno wychowywać się w atmosferze szczęścia, miłości i solidarności.
  2. Prawo do nazwiska i obywatelstwa.
  3. Prawo do wychowywania się w rodzinie.
  4. Prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów; do swobody myśli, wypowiedzi, przekonań i wyznania.
  5. Prawo do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej, bez poniżania, złego traktowania czy wyzysku.
  6. Prawo do wypoczynku i zabawy, do uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych, w życiu kulturalnym i artystycznym.
  7. Prawo do poszanowania życia prywatnego – nikt nie może bezprawnie ingerować w życie rodzinne dziecka, łamać tajemnicy korespondencji.
  8. Prawo do szczególnej troski i pomocy, a także do opieki zdrowotnej.
  9. Prawo do ochrony przed dyskryminacją.
  10. Prawo do nauki, zgodnie z jego możliwościami i przygotowania do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie w pokoju, zrozumieniu, tolerancji, równości płci, przyjaźni między różnymi grupami etnicznymi, religijnymi, narodami.
do góry